องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2565 ]0
2 มาตรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2565 ]35
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2565 ]32
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]31
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2565 ]29
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2565 ]31
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2565 ]30
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 มิ.ย. 2565 ]28
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 27 มิ.ย. 2565 ]32
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]26
11 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 6 มิ.ย. 2565 ]57
12 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 มิ.ย. 2565 ]52
13 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 30 พ.ค. 2565 ]42
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 22 เม.ย. 2565 ]65
15 บึกทึกข้อตกลงร่วมกันของบุุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 22 เม.ย. 2565 ]67
16 ประชุมการเสนอโครงการขอรับงบแระมาณ ปสปช [ 5 เม.ย. 2565 ]58
17 ประชุมคณะกรรมการ สปสช [ 29 มี.ค. 2565 ]87
18 ประชุมคณะกรรมการ สปสช [ 29 มี.ค. 2565 ]57
19 วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 22 ก.พ. 2565 ]116
20 วันครู [ 14 ม.ค. 2565 ]147
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign